Szczęśliwa rodzina

ARCHIWUM

Artykuł: Rozpoczęcie dwuletniego projektu

Rozpoczęcie dwuletniego projektu

W listopadzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęło realizację projektu konkursowego pod nazwą „CHCEMY BYĆ SOBĄ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość ogólna całego projektu wynosi 1.887.501,16 zł. Potrwa on dwa lata.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z powiatem kaliskim tj. ze Środowiskowym Domem Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie. Swym programem obejmuje dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Upośledzonych Umysłowo.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, służącej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz zapewnieniu równego dostępu do zatrudnienia uczestnikom, kobietom i mężczyznom, doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy. Pomoc w ramach tego Priorytetu będzie polegać na rozszerzeniu oferty terapeutyczno-zajęciowej dla podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim i Liskowie oraz Klubu Wsparcia przy ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne w miejscu pracy oraz umożliwienie przejścia stażu pracy w zakładach pracy chronionej. Dodatkowo poprzez wsparcie partnerstwa na rzecz integracji, niepełnosprawni zdobędą nowe doświadczenia, nawiążą znajomości, przezwyciężą indywidualne bariery i poznają ciekawe miejsca w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Dzięki projektowi „CHCEMY BYĆ SOBĄ” uczestnicy będą mogli wziąć udział w dodatkowych formach terapeutycznych takich jak:

-         hipoterapia

-         dogoterapia

-         zajęcia na krytej pływalni

-         zajęcia relaksacyjne przy źródłach termalnych.

Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe pracownie w ramach placówek, i tak w ŚDS w Ostrowie Wielkopolskim uruchomiona zostanie „Czytelnia i wideoteka dorosłego człowieka”, a w ŚDS w Liskowie „Pracownia fotograficzna”.

W czasie trwania projektu będą organizowane wycieczki integracyjne.

            Łącznie liczba beneficjentów biorących udział w projekcie konkursowym „CHCEMY BYĆ SOBĄ” to 75 osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim i Klubu Wsparcia działającego przy ŚDS oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie w powiecie kaliskim.

Pierwsze spotkanie organizacyjne uczestniczek i uczestników projektu „CHCEMY BYĆ SOBĄ” miało miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w listopadzie 2011 roku z udziałem Marcina Siudzińskiego - Dyrektora PCPR.

            - Pozyskanie środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego inspiruje i mobilizuje nas do działania. Pokładamy wielkie nadzieje w efektach zaplanowanej aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej uczestników ostrowskiego i kaliskiego Domu. Wierzymy, że integracja zawodowa rozbudzi potencjał jaki posiadają, uświadomi im, jak pokazać swoje mocne strony i pozwoli, aby odkryli w sobie wcześniej skrywane talenty - informuje Dyrektor Siudziński.

            - Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby niepełnosprawne przebywające w Domu w Ostrowie i Liskowie twierdzą, że czują się tu dobrze, znajdują zrozumienie i pocieszenie w trudnej sytuacji. Ze szczególnym entuzjazmem podchodzą do obchodzenia świąt i uczestnictwa we wszelkich formach integracji. Ponadto są otwarci i ciekawi świata - dodaje Anna Musiałowska, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie.

            - Doposażenie naszego ośrodka w odpowiedni sprzęt, taki jak kamera cyfrowa, urządzenie kserograficzne, czy też płyty i książki o charakterze dydaktycznym ułatwią osiągnięcie bardzo ważnego celu, jakim jest bez wątpienia pomoc w przygotowaniu do podjęcia przyszłej pracy. Urządzenia i materiały dydaktyczne będą oddziaływać również na uczestników projektu w wymiarze terapeutycznym, podnosić znacznie ich samoocenę oraz pomagać w wyrażaniu w sposób niewerbalny swojego zdania, stanowiska jak i emocji – mówi Daniel Świgoniak.

            - Tym bardziej jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu projektowi „CHCEMY BYĆ SOBĄ”, dofinansowanemu ze środków Unii Europejskiej, dotykamy wielu istotnych zagadnień społecznych, jak kwestia równości szans, przezwyciężanie indywidualnych barier, czy walka przeciw wykluczeniu społecznemu. Szansę na efektywną inwestycję w drugiego człowieka daje właśnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki - podkreśla Włodzimierz Florczak, Kierownik projektu.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Tomalak Marzena
Czas wytworzenia: 2013-01-15
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2013-01-15 08:25:00
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 1113

Załączone obrazy

srodowiskowy_dom_samopomocy_w_liskowie wycieczka_muzeum_miasta_ostrowa wigilia_uczestnikow_sds_ostrow przeglad_artystyczny_os_niepeln Walentynki Wycieczka do Józefowa wycieczka_do_parowozowni pracownia_komputerowa_sds_ostrow1 pracownia_artystyczna_sds_ostrow pracownia_czynnosci_manualnych_sds_ostrow zajecia_klubu_wsparcia_ostrow