Szczęśliwa rodzina

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy o możliwości zgłaszania się do programu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, informuje, że w roku 2024 będzie realizował Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla 18 osób, w tym 14 osób ze znaczny i znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności oraz 4 dzieci do 16 roku życia

                            Kwalifikacja na Uczestników Programu:

W pierwszej kolejności usługi asystenckie otrzymają:

 1. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. osoby posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 3. osoby z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich, bądź zamieszkują z drugą osobą niepełnosprawną(w tym przypadku pomoc asystenta otrzyma tylko jedna osoba niepełnosprawna).
 4. następnie decyduje kolejność zgłoszeń.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

o znacznym sprzężonym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. A i b, zgodnie z art.5   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie powiatu ostrowskiego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 7. wykonywania czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 2. ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 3. stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

Rodzaj usług i jego zakres godzinowy powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej. Czas trwania usług asystencji osobistej może być realizowany 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 70 godzin miesięcznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 60 godzin miesięcznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 30 godzin miesięcznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o niekaralności
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością
 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 • Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.
 • Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.
 • Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny (zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Wskazany przez osobę niepełnosprawną asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach:

 • Opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Opiekun medyczny,
 • Pedagog,
 • Psycholog,
 • Terapeuta zajęciowy,
 • Pielęgniarka,
 • siostra PCK,
 • fizjoterapeuta; lub
 • posiadać co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.
 • Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
 • Wypełnione dokumenty oraz kopie orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim (SEKRETARIAT – I piętro pokój nr 13) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 • Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim będą się kontaktować telefonicznie z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Wnioski będzie można składać od dnia 20 lutego 2024 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do Programu.

 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny tel.62/ 737-98-43 lub 62/ 735 51 52

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 627 600 zł

                                                        WAŻNE:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
 • Załącznik nr 2 - Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Programu
 • Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO PCPR w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
 • Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO Ministerstwo w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2024-02-16
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2024-02-16 14:42:12
Licznik wejść: 412

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2024-02-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2024-02-16 14:42:12
  Licznik pobrań: 111
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2024-02-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2024-02-16 14:42:12
  Licznik pobrań: 72
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2024-02-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2024-02-16 14:42:12
  Licznik pobrań: 77
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2024-02-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2024-02-16 14:42:12
  Licznik pobrań: 81
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2024-02-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2024-02-16 14:42:12
  Licznik pobrań: 63
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2024-02-16
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2024-02-16 14:42:12
  Licznik pobrań: 52