Szczęśliwa rodzina

Informacje dla studentów w Module II 2024 rok

Informacje dla studentów

UWAGA! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kontynuujemy realizację Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który adresowany jest do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (sow.pfron.org.pl)

od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku dotyczących roku akademickiego 2023/2024

 oraz w terminie                    

od dnia 1 września 2024 roku do dnia 10 października 2024 roku dotyczącego roku akademickiego 2024/2025

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu,
 2. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 5. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 330 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 880 zł – gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 9. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Aktywny Samorząd,

    

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Sójka
Czas wytworzenia: 2024-02-27
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2024-02-27 15:14:12
Licznik wejść: 37