Szczęśliwa rodzina

Zasady realizacji zadań ustawowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.
 2. Osoba niepełnosprawna bezdomna oraz osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.
 3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
 1. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od centrum pomocy informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 3. W przypadku gdy centrum pomocy poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 4. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01 stycznia 1998 roku.
 5. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej oraz wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu, wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, której przeciętny miesięczny dochód netto w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:

a/ 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,

b/ 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w punkcie 9, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, z zastrzeżeniem punkt 11.
 2. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa     w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w punkcie 9.
 3. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
 • wniosek lekarski, kierujący na turnus, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat lub
 • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 1. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 2. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 3. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 4. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 3. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza dofinansowania w roku następnym.
 4. Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 5. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zawiera odpowiednio:

1) imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dokumentu tożsamości;

2) informację o wysokości przyznanego dofinansowania;

3) informację o wysokości przyznanego dofinansowania dla opiekuna;

4) uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dofinansowania.

 1. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 2. Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i wynosi:
 • dla uczestnika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku od 16-24 lat bez względu na stopień niepełnosprawności ? 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla uczestnika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ? 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla uczestnika z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności ? 20% przeciętnego wynagrodzenia.
 1. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższona do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
 2. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, wymienionych w punkcie 15, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
 3. Osoba niepełnosprawna, po otrzymaniu pisemnej decyzji o przyznaniu dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, informuje centrum pomocy o turnusie, w którym będzie uczestniczyła /oferty terminów    i miejsc organizowanych turnusów rehabilitacyjnych posiada tut. Centrum/.
 4. W związku z powyższym należy dokonać wyboru turnusu i złożyć w tut. Centrum wypełniony druk ?Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego?.
 5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z poniższych warunków, czyli gdy:
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator nie posiadają odpowiednio wpisu do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmującego okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus, nie jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną,
 • organizator tego turnusu nie jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim z dysfunkcjami lub schorzeniami,

centrum pomocy w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

 1. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.
 2. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje centrum pomocy oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu ? o dacie przekazania decyduje data wpływu oświadczenia do centrum pomocy.
  W przypadku nieprzekazania ww. oświadczenia w powyższym terminie centrum pomocy może odmówić przekazania przyznanego dofinansowania, informując o tym osobę niepełnosprawną.
 3. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu.
 4. Nie ma możliwości refundacji kosztów turnusu rehabilitacyjnego, w którym osoba niepełnosprawna uczestniczyła przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 5. Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:
 • usprawniająco-rekreacyjny,
 • rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 • szkoleniowy,
 • psychoterapeutyczny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dostępny jest na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl

Szczegółowe informacje: p. 4 lub tel.: 62 737-98 -38.

II. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie zadania składa się do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów realizowanego przedsięwzięcia

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot:

 1. ma zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. był w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
 3. wniosek nie dotyczy dofinansowania kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

 

Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki powinien zawierać:

 1. nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON,
 3. status prawny i podstawę działania,
 4. dane osoby upoważnionej do prowadzenia sprawy,
 5. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
 7. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 8. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 9. przewidywany koszt realizacji zadania,
 10. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 11. informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 12. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 13. informację o kwotach przyznanych wcześniej ze środków PFRON, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 14. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON.

Wnioskodawca przedkłada do wniosku załączniki:

 1. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), do wniosku dołącza się załączniki wymienione w par. 11 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926),
 2. w przypadku, gdy podmiot jest pracodawcą, prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza się:

 - potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

- informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku,

- informację o pomocy publicznej, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada, roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Podstawę dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Umowa powinna zawierać:

 1. oznaczenie stron umowy,
 2. rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
 3. wysokość środków PFRON przyznanych na realizację zadania,
 4. termin rozpoczęcia realizacji zadania,
 5. zakres i sposób realizacji umowy,
 6. zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,
 7. warunki i termin wypowiedzenia umowy,
 8. warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków PFRON,
 9. sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków PFRON,
 10. zobowiązanie do:
  1. przedłożenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dokumentów rozliczeniowych w terminie do 14 dni od dnia ich wystawienia,
  2. przedstawienia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
 11. sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków PFRON.

 

Szczegółowe informacje: p. 4 lub tel.: 62 737 ? 98 ? 38

 

 III. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 A. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne jeżeli, uzyskują średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczający kwoty:

1)  50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka wspólnego gospodarstwa

     domowego,

2)  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

1) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

 • do 150 % sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
 • w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w punkcie 2, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer PESEL w przypadku jego nadania,
 3. przedmiot dofinansowania,

4.oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioskodawca przedkłada do wniosku załączniki :

1) Kserokopia aktualnego, uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

2) Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia  zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

3) Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. 

Termin składania wniosków:

Osoby niepełnosprawne składają wnioski na dofinansowanie w/w zadania przez cały rok, w każdym terminie.

 

 B. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osobom indywidualnym

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli:

1) średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

1) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2)  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby  samotnej,

2) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do
80 %
kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego, przeciętnego wynagrodzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania,

2) numer PESEL w przypadku jego nadania,

3) przedmiot dofinansowania,

4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego,

6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

7) przewidywany koszt całkowity,

 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia.

Wnioskodawca przedkłada do wniosku załączniki:

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, kopię o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

2) oświadczenie lekarza, o potrzebie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,

3) fakturę proforma wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego.

Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Umowa powinna zawierać:

 1. oznaczenie stron umowy,
 2. rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
 3. wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację zadania,
 4. termin rozpoczęcia realizacji zadania,
 5. zakres i sposób realizacji umowy,
 6. zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,
 7. warunki i termin wypowiedzenia umowy,
 8. warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
 9. sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,
 10. zobowiązanie do:przedłożenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dokumentów rozliczeniowych, przedstawienia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
 11. sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

 

Termin składania wniosków:

Osoby niepełnosprawne składają wnioski na dofinansowanie ww. zadania przez cały rok, w każdym terminie.

Szczegółowe informacje: p. 3 lub tel.: 62 737-98 -34.

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się jeden raz w roku - osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego dla siedziby albo miejsca prowadzenia działalności ?
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do
80 %
kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego, przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny powinien zawierać:

 1. nazwę podmiotu siedzibę i adres,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON,
 3. status prawny i podstawę działania,
 4. dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,
 5. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
 7. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 8. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 9. przewidywany koszt realizacji zadania,
 10. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 11. ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 12. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 1. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 2. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

Wnioskodawca przedkłada do wniosku załączniki:

1) w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), do wniosku dołącza się załączniki wymienione w par. 11 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926),

2) w przypadku, gdy podmiot jest pracodawcą, prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza się:

 1. informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 2. potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 3. informację o pomocy publicznej, udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia
30 listopada, roku poprzedzającego realizację zadania.

Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Umowa powinna zawierać:

 1. oznaczenie stron umowy,
 2. rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
 3. wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację zadania,
 1. termin rozpoczęcia realizacji zadania,
 2. zakres i sposób realizacji umowy,
 3. zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,
 4. warunki i termin wypowiedzenia umowy,
 5. warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
 6. sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,
 1. zobowiązanie do:
  1. przedłożenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dokumentów rozliczeniowych,
  2. przedstawienia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
 2. sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

IV. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych ? osoby niepełnosprawne, które mają trudności
 w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

2) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ? osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności;

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym co roku.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • numer PESEL w przypadku jego nadania,
 • przedmiot dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę i numer rachunku bankowego,
 • miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 • przewidywany koszt realizacji zadania,
 • termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 • informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju i przyczynie niepełnosprawności,
 • Dokument stwierdzający własność lub użyczenie wieczyste nieruchomości (dotyczy likwidacji barier architektonicznych i technicznych),
 • Oświadczenie ? zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje wnioskodawca, na likwidacje barier architektonicznych lub technicznych,
 • Projekt i kosztorys wstępny wnioskowanego zadania,
 • W przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, kserokopia zaświadczenia sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego,
 • W przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego ? kserokopia dokumentu,
 • Opinia pedagoga lub psychologa, w celu udokumentowania zasadności przyznania dofinansowania, w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się (dotyczy osób uczących się),
 • Upoważnienie wnioskodawcy, do załatwienia sprawy związanej z wnioskiem.

Termin składania wniosków:

Osoby niepełnosprawne składają wnioski przez cały rok, w każdym terminie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

Do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym   o dofinansowanie realizacji zadania.

Umowa powinna zawierać:

 • oznaczenie stron umowy,
 • rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
 • wysokość środków Funduszu, przyznanych na realizację zadania,
 • termin rozpoczęcia realizacji zadania,
 • zakres i sposób realizacji umowy,
 • zobowiązanie do zachowania formy pisemnej, w przypadku zamiany lub rozwiązania umowy,
 • warunki i termin wypowiedzenia umowy,
 • warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
 • sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,
 • zobowiązanie do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
 • sposób rozliczenia oraz zestawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Szczegółowe informacje: p. 4 lub tel.: 62 737 - 98 - 38

 

V. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

O dofinansowanie ze środków PFRON na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest
to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w każdym czasie.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za
godzinę jej świadczenia.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,

- kserokopia aktualnego uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności,
- aktualne zaświadczenie lekarza, pod którego opieką pozostaje osoba niepełnosprawna potwierdzające chorobę słuchu,

- zaświadczenie ze szkoły (dotyczy osób uczących się).

Szczegółowe informacje: p. 4 lub tel.: 62 737 - 98 - 38

 

W przypadku występowania Wnioskodawcy o dofinansowanie ww. zadań przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, do wniosku należy załączyć kserokopię Pełnomocnictwa.

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426     z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

Druki wniosków na dofinansowanie ww. dostępne w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 3 i 4, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 ? 16.00 lub

na stronie internetowej:

www.pcpr.powiat-ostrowski.pl

w zakładce Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/zadania ustawowe

W przypadku niedoboru środków finansowych PFRON w danym roku, Powiat może zatwierdzić dodatkowe kryteria realizacji ww. zadań, które powinny być podane do publicznej wiadomości.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Anna Sójka
Czas wytworzenia: 2023-12-18
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2023-12-18 12:52:50
Licznik wejść: 1187