Szczęśliwa rodzina

Zadania Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Kierownik Działu – mgr Aleksandra Zuchowska, pokój nr 3, tel. 62 737-98-41

Starszy Specjalista – mgr Anna Sójka – pokój nr 4, tel. 62 737-98-38

Specjalista – Hanna Majewska – pokój nr 4, tel. 62 737-98-38

Specjalista – mgr Lidia Jaenchen-Spigiel – pokój nr 3, tel. 62 737-98-34

 

 

 

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      w Ostrowie Wielkopolskim, realizuje niżej wymienione zadania samorządu powiatowego na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt 1 oraz art. 10b ust. 6a ustawy                   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.):

 1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
 2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1
 3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
 4. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób
 6. dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  • zlecanie zadań zgodnie z art. 36 w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacz - przewodnika
 7. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
 8. przeprowadzanie co najmniej raz w roku, kontroli warsztatów terapii zajęciowej

 

ponadto:

 

 1. prowadzenie Powiatowego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych
 2. realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – art. 47 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy
 3. realizacja programu, służącego finansowaniu zajęć klubowych – art. 47 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy
 4. realizacja programu wyrównywania różnic między regionami – art. 47 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

 

 

 

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2021-02-18
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2021-02-18 11:51:15
Licznik wejść: 225