Szczęśliwa rodzina

Podsumowanie I etapu działań Aktywnej Integracji Zawodowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim

 

W ramach projektu konkursowego pt.: „CHCEMY BYĆ SOBĄ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim zakończyło I etap kompleksowego cyklu działań z „Aktywnej Integracji Zawodowej”. W jej skład wchodziły warsztaty umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego.

     Celem głównym tej części projektu była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, zdobycie wiedzy o sobie i swoich możliwościach. Program warsztatów zawierał wiele ciekawych i pożytecznych zagadnień, między innymi: ABC rynku pracy, aktywne metody poszukiwania pracy, problem bezrobocia a zawody deficytowe, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Warsztaty opierały się w znacznej części na ćwiczeniach praktycznych. Oprócz wykładu, prowadzący zajęcia zastosowali motywujące techniki projekcyjne, pogadanki, burze mózgów, zadania zespołowe, metody relaksacyjne, zadania plastyczne, gry psychologiczne. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych zasobów i ograniczeń uczestników w celu adekwatnego doboru metod i zakresu pracy warsztatowej.

--

Aktywna Integracja Zawodowa

Prezentacja multimedialna z doradcą zawodowym na temat zawodów w powiecie ostrowskim

--

Podczas ćwiczeń integracyjnych w grupach uczestnicy uczyli się samoakceptacji i pozytywnego myślenia, zachowań spontanicznych i sposobów eliminacji negatywnych opinii o własnej osobie. Był to blok ćwiczeń uwrażliwiający i doskonalący komunikację niewerbalną. Uświadamiał im, że ludzie porozumiewają się nie tylko słowami.

--

05

Ćwiczenia integracyjne budujące poczucie własnej wartości i pobudzające aktywizację zawodową

--

- Dla osób niepełnosprawnych podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko poprawę sytuacji materialnej, ale - co o wiele ważniejsze - zatrudnienie jest formą terapii i sprzyja poprawie stanu zdrowia - mówi Marcin Siudziński, dyrektor PCPR w Ostrowie Wielkopolskim. - Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności są równie wartościowymi pracownikami, a czasami bywają bardziej oddani pracy, niż osoby zdrowe. Zatrudnianie niepełnosprawnych kształtuje pozytywny wizerunek firmy - przekonuje dyrektor.

Działania Aktywnej Integracji Zawodowej w projekcie unijnym zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. Zadeklarowali swoją gotowość do skorzystania z podobnej oferty w przyszłości.

Warsztaty umiejętności społecznych przeprowadzone w ramach projektu konkursowego pt.: „CHCEMY BYĆ SOBĄ” zmotywowały uczestniczki i uczestników do pokonywania barier w życiu codziennym. Zapoczątkowały prawidłowy kierunek zmian, możliwy do kontynuacji w naturalnych warunkach.W ramach projektu zostało przeszkolonych 40 osób niepełnosprawnych.

--

20

Zadania plastyczne jako element treningu interpersonalnego

--

Aktywna Integracja Zawodowa

Zadania zespołowe i ćwiczenia ruchowe podnoszące jakość relacji z innymi ludźmi

--

AIZ

Ćwiczenia rękodzielnicze motywujące do aktywnego uczestnictwa w grupie

--

Aktywna Integracja Zawodowa

Gry psychologiczne aktywujące współzawodnictwo i podnoszące poczucie własnej wartości

--


Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Marzena Tomalak
Czas wytworzenia: 2012-04-17
Osoba udostępniająca: Wojciech Rachwalski
Czas udostępnienia: 2012-04-17 09:17:23
Licznik wejść: 510

Załączone obrazy

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40