Szczęśliwa rodzina

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy o możliwości zgłaszania się do programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

    -  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

    -  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. A i b, zgodnie   z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie powiatu ostrowskiego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 7. wykonywania czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 2. ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 3. stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

Rodzaj usług i jego zakres godzinowy powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej. Czas trwania usług asystencji osobistej może być realizowany 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o niekaralności
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

WAŻNE! Asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana:

 • posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  lub
 • posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę).

Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa
w ROZDZIALE IV ust. 8 Programu AOON – edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

Wnioski będzie można składać od dnia 14 kwietnia 2023 roku do dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją). Osoby, niezakwalifikowane, oraz osoby, które złożą wniosek po 21 kwietnia 2023 roku (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

 Przewidywana liczba uczestników Programu to 50 osób, w tym:

 • 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 25 osób z orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Czas trwania programu: do 31 grudnia 2023

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny tel. 62 735 51 52

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 816 530,00 zł

Całkowita wartość projektu: 816 530 00 zł

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Załącznik Nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 • Załącznik Nr 2 - Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023
 • Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
 • Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 PCPR
 • Załącznik Nr 5 - Oświadczenie uczestnika Programu, lub opiekuna prawnego uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • dokument potwierdzający 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub dyplom poświadczający wykształcenie w kierunku opieki nad osobami niepełnosprawnymi
 • w przypadku osób zatrudnionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez okres powyżej 6-miesięcy, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który realizowany był w poprzednich edycjach 2021, 2022, nie ma potrzeby dokumentowania przez asystenta posiadanego doświadczenia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2023-04-13
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2023-04-13 13:47:58
Licznik wejść: 569

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2023-04-13
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2023-04-13 13:47:58
  Licznik pobrań: 165
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2023-04-13
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2023-04-13 13:47:58
  Licznik pobrań: 174
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2023-04-13
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2023-04-13 13:47:58
  Licznik pobrań: 143
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2023-04-13
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2023-04-13 13:47:58
  Licznik pobrań: 104
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2023-04-13
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2023-04-13 13:47:58
  Licznik pobrań: 125
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2023-04-13
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2023-04-13 13:47:58
  Licznik pobrań: 103