Szczęśliwa rodzina

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Informujemy o możliwości zgłaszania się do programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 7. wykonywania czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 2. ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 3. stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

Rodzaj usług i jego zakres godzinowy powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej. Czas trwania usług asystencji osobistej może być realizowany 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 70 godzin miesięcznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 60 godzin miesięcznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 30 godzin miesięcznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 4. 30 godzin miesięcznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

WAŻNE:

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu – Załącznik nr 1
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zakres czynności w ramach usług asystenta – Załącznik nr 2
 4. Oświadczenie uczestnika Programu – Załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 4

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o niekaralności
 2. Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym

www.gov.pl

 

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy:

- rodziców,

- dzieci,

- rodzeństwo,

- wnuki,

- dziadków,

- teściów,

- macochę,

- ojczyma

oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz
z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wypełnione dokumenty oraz kopie orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 13) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim,
Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

 Przewidywana liczba uczestników Programu to 30 osoby, w tym:

- 6 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

- 16 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- 8 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 

Czas trwania programu: do 31 grudnia 2022

 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy
o kontakt telefoniczny tel. 62 737 98 43 oraz 62 735 51 52

 

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 578 340,00 zł

 

Całkowita wartość projektu: 578 340 00 zł

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2022-03-29
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2022-03-29 12:58:47
Licznik wejść: 203

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2022-03-29
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2022-03-29 12:58:47
  Licznik pobrań: 70
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2022-03-29
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2022-03-29 12:58:47
  Licznik pobrań: 51
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2022-03-29
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2022-03-29 12:58:47
  Licznik pobrań: 58
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2022-03-29
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2022-03-29 12:58:47
  Licznik pobrań: 43
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2022-03-29
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2022-03-29 12:58:47
  Licznik pobrań: 31
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2022-03-29
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2022-03-29 12:58:47
  Licznik pobrań: 34