Szczęśliwa rodzina

DOFINANSOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy rodzinie właściwym
  dla miejsca zamieszkania.
 2. Osoba niepełnosprawna bezdomna oraz osoba niepełnosprawna pozostająca pod opieką, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.
 3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia
  o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,
  o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,

oraz

 • zaświadczenie o pobieraniu nauki ? dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się i niepracującej w wieku od 16 do 24 lat,
 • w przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego ? kserokopię dokumentu,
 • Oświadczenie Wnioskodawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2.
 1. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od centrum pomocy informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest przez centrum pomocy w ciągu
  30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 3. W przypadku gdy centrum pomocy poweźmie wątpliwości w sprawie przyznawanego dofinansowania, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 4. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01 stycznia 1998 roku.  
 5. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej oraz wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu, wraz z informacją o liczbie osób
  we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, której przeciętny miesięczny dochód netto w rozumieniu przepisów
  o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:

a/ 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym     gospodarstwie domowym,

b/ 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w punkcie 9, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony,
  z zastrzeżeniem punkt 11.
 2. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa w punkcie 9.
 3. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
 • wniosek lekarski, kierujący na turnus, zawiera wyraźne wskazanie wraz
  z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat lub
 • ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 1. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 2. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 3. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 4. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej
  i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu,
  a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania
  w roku poprzednim.
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 3. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza dofinansowania w roku następnym.
 4. Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 5. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zawiera odpowiednio:

1) imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dokumentu tożsamości;

2) informację o wysokości przyznanego dofinansowania;

3) informację o wysokości przyznanego dofinansowania dla opiekuna;

4) uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dofinansowania.

 1. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 2. Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i wynosi:
 • dla uczestnika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej uczącej się
  i niepracującej w wieku od 16-24 lat bez względu na stopień niepełnosprawności ? 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla uczestnika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ? 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla uczestnika z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności ? 20% przeciętnego wynagrodzenia.
 1. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższona do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
 2. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
  w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, wymienionych w punkcie 15, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
 3. Osoba niepełnosprawna, po otrzymaniu pisemnej decyzji o przyznaniu dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, informuje centrum pomocy o turnusie, w którym będzie uczestniczyła /oferty terminów i miejsc organizowanych turnusów rehabilitacyjnych posiada tut. Centrum/.
 4. W związku z powyższym należy dokonać wyboru turnusu i złożyć w tut. Centrum wypełniony druk ?Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego?.
 5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z poniższych warunków, czyli gdy:
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator nie posiadają odpowiednio wpisu do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmującego okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,
 • ośrodek, w którym odbędzie się turnus, nie jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną,
 • organizator tego turnusu nie jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim z dysfunkcjami lub schorzeniami,

centrum pomocy w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

 1. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.
 2. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje centrum pomocy oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu ? o dacie przekazania decyduje data wpływu oświadczenia do centrum pomocy.
  W przypadku nieprzekazania ww. oświadczenia w powyższym terminie centrum pomocy może odmówić przekazania przyznanego dofinansowania, informując o tym osobę niepełnosprawną.
 3. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu.
 4. Nie ma możliwości refundacji kosztów turnusu rehabilitacyjnego, w którym osoba niepełnosprawna uczestniczyła przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 5. Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:
 • usprawniająco-rekreacyjny,
 • rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 • szkoleniowy,
 • psychoterapeutyczny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

 

Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dostępny jest na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl

 

Szczegółowe informacje: p. 4 lub tel.: 62 737-98-47

 

UWAGA

Nowe zasady składania wniosków:

I. Przez internet - w systemie SOW - warunki konieczne do złożenia wniosków przez internet przedstawiamy w zakładce SOW.

II. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, mogą pobrać i złożyć wnioski w formie papierowej w siedzibie PCPR od miesiąca stycznia 2022 roku.

 

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas wytworzenia: 2021-12-31
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:44:47
Licznik wejść: 1715

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-20
  Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
  Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:42:05
  Licznik pobrań: 20