Szczęśliwa rodzina

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne jeżeli, uzyskują średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekraczający kwoty:

1)  50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka wspólnego gospodarstwa

     domowego,

2)  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

1) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

 • do 150 % sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
 • w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w punkcie 2, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer PESEL w przypadku jego nadania,
 3. przedmiot dofinansowania,

4.oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioskodawca przedkłada do wniosku załączniki :

1) Kserokopię aktualnego, uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

2) Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia  zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz
z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

3) Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz
z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,

oraz

 • w przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, kserokopię zaświadczenia sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego,
 • w przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego ? kserokopię dokumentu,
 • Oświadczenie Wnioskodawcy według wzoru określonego w załączniku nr 1,
 • Pełnomocnictwo zwykłe.

 

Termin składania wniosków:

Osoby niepełnosprawne składają wnioski na dofinansowanie w/w zadania przez cały rok,
w każdym terminie.

 

Szczegółowe informacje: p. 3 lub tel.: 62 737-98-34

 

UWAGA

Nowe zasady składania wniosków:

I. Przez internet - w systemie SOW - warunki konieczne do złożenia wniosków przez internet przedstawiamy w zakładce SOW.

II. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, mogą pobrać i złożyć wnioski w formie papierowej w siedzibie PCPR od miesiąca stycznia 2022 roku.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas wytworzenia: 2021-12-31
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:41:19
Licznik wejść: 1606

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-20
  Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
  Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:41:14
  Licznik pobrań: 44