Szczęśliwa rodzina

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli:

1) średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

1) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2)  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby  samotnej,

2) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do
80 %
kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego, przeciętnego wynagrodzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania,

2) numer PESEL w przypadku jego nadania,

3) przedmiot dofinansowania,

4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego,

6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

7) przewidywany koszt całkowity,

 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia.

 

Wnioskodawca przedkłada do wniosku załączniki:

1) kserokopię aktualnego, uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

2) zaświadczenie lekarza, o potrzebie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

 • fakturę proforma wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,

oraz

 • w przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, kserokopię zaświadczenia sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego,
 • w przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego ? kserokopię dokumentu,
 • Oświadczenie Wnioskodawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2,
 • Pełnomocnictwo zwykłe.

 

Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

 

Umowa powinna zawierać:

 1. oznaczenie stron umowy,
 2. rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
 3. wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację zadania,
 4. termin rozpoczęcia realizacji zadania,
 5. zakres i sposób realizacji umowy,
 6. zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,
 7. warunki i termin wypowiedzenia umowy,
 8. warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
 9. sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,
 10. zobowiązanie do:
 11. przedłożenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dokumentów rozliczeniowych,
 12. przedstawienia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
 13. sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

 

Termin składania wniosków:

Osoby niepełnosprawne składają wnioski na dofinansowanie ww. zadania przez cały rok, w każdym terminie.

 

UWAGA!

Nowe zasady skłądania wniosków:

I. Przez internet - w systemie SOW - warunki konieczne do złożenia wniosków przez internet przedstawiamy w zakładce SOW.

II. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu, mogą pobrać i złożyć wnioski w formie papierowej w siedzibie PCPR od miesiąca stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje: p. 3 lub tel.: 62 737-98 -34.

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas wytworzenia: 2021-12-31
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:41:43
Licznik wejść: 817

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-20
  Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
  Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:41:36
  Licznik pobrań: 22