Szczęśliwa rodzina

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych ? osoby niepełnosprawne, które mają trudności
 w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym co roku.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • numer PESEL w przypadku jego nadania,
 • przedmiot dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • nazwę i numer rachunku bankowego,
 • miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 • przewidywany koszt realizacji zadania,
 • termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
 • informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 • wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kserokopię aktualnego, uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju i przyczynie niepełnosprawności,
 • Dokument stwierdzający własność lub użyczenie wieczyste nieruchomości (dotyczy likwidacji barier architektonicznych),
 • Oświadczenie ? zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje wnioskodawca, na likwidacje barier architektonicznych,
 • Projekt i kosztorys wstępny wnioskowanego zadania,
 • W przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, kserokopia zaświadczenia sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego,
 • W przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego ? kserokopia dokumentu,
 • Oświadczenie Wnioskodawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2,
 • Pełnomocnictwo zwykłe.

 

Termin składania wniosków:

Osoby niepełnosprawne składają wnioski przez cały rok, w każdym terminie.

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

Do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym o dofinansowanie realizacji zadania.

Umowa powinna zawierać:

 • oznaczenie stron umowy,
 • rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,
 • wysokość środków Funduszu, przyznanych na realizację zadania,
 • termin rozpoczęcia realizacji zadania,
 • zakres i sposób realizacji umowy,
 • zobowiązanie do zachowania formy pisemnej, w przypadku zamiany lub rozwiązania umowy,
 • warunki i termin wypowiedzenia umowy,
 • warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,
 • sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,
 • zobowiązanie do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,
 • sposób rozliczenia oraz zestawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

 

Szczegółowe informacje: p. 4 lub tel.: 62 737 ? 98 - 38

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas wytworzenia: 2021-12-31
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:40:56
Licznik wejść: 721

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-20
  Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
  Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:40:22
  Licznik pobrań: 24
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-20
  Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
  Czas udostępnienia: 2023-04-20 15:40:38
  Licznik pobrań: 22