Szczęśliwa rodzina

Aktywny samorząd Moduł II - rok szkolny/akademicki 2021/2022

 

 

UWAGA UCZNIOWIE I STUDENCI!

Od dnia 1 września 2021 roku do dnia 10 października 2021 roku  będą przyjmowane w formie elektronicznej w systemie SOW (sow.pfron.org.pl) Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi,

 dotyczące roku szkolnego/ akademickiego 2021/2022

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia

Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 5. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 800 zł – gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 9. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

 

Zainteresowanym, szczegółowych informacji udziela p. Anna Sójka – starszy specjalista w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, pod nr telefonu: 62 737 98 38. 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Alekandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2021-08-23
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2021-08-23 09:04:01
Licznik wejść: 121