Szczęśliwa rodzina

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

Powiat Ostrowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. a)  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. b)  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościwydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 1. a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. d) załatwieniu spraw urzędowych;
 5. e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 1. a) poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 2. b) ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 3. c) stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 4. d) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

–  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

– limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

– limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami,
a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Czas trwania programu: do 31 grudnia 2021 r.

UWAGA: Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział
w Programie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych – znajdujących się w załączeniu.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny (zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnione dokumenty oraz kopie orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

lub

wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 Przewidywana liczba uczestników Programu to 12 osób, w tym:

 • 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przy Al. Słowackiego 1c w Ostrowie Wielkopolskim.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy
o kontakt telefoniczny tel. 62 735 51 52

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 241 740,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 241 740,00 zł.

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2021-05-19
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2021-05-19 14:49:52
Licznik wejść: 178

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2021-05-19
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2021-05-19 14:49:52
  Licznik pobrań: 35
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2021-05-19
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2021-05-19 14:49:52
  Licznik pobrań: 23
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2021-05-19
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2021-05-19 14:49:52
  Licznik pobrań: 14
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2021-05-19
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2021-05-19 14:49:52
  Licznik pobrań: 18