Szczęśliwa rodzina

KOMUNIKAT

UWAGA – ZMIANY W MODULE III – CHOROBY ZAKAŹNE

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z dnia 21 lipca 2020 roku rozszerzony został katalog placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).

W przypadku szkół specjalnych przyspasabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku  ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

Ponadto, tut. Centrum informuje, iż wprowadzono do kierunków brzegowych zmianę, zgodnie z którą pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku uczestnikami placówek wymienionych w katalogu KOMUNIKATU, zamieszczonego dnia 16 kwietnia br. na niniejszej stronie wraz ze zmianą podjętą przez PFRON w dniu 21 lipca 2020 roku.

 

KOMUNIKAT

 W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów w 2020 roku Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   w Ostrowie Wielkopolskim, jako Realizator Modułu III ww. programu w Powiecie Ostrowskim informuje, iż nowy program PFRON, dedykowany jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych z powodu pandemii, nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej ( w tym Kluby Seniora, Dzienne Kluby Seniora, jeżeli zostały utworzone na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennego domu pomocy społecznej);
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci                          i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.

Wnioski można składać w trybie ciągłym od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Ewentualne pytania można zadać: konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) lub do PCPR – tel. 62 737 98 34, 62 737 98 38, 62 737 98 41 (godz. 8.00–16.00) – od poniedziałku do piątku.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uwaga! placówka rehabilitacyjna – należy przez to rozumieć placówkę rehabilitacyjną, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku).

 

 

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III
  2. Złóż wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) www.sow.pfron.org.pl

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2020-04-16
Osoba udostępniająca: Lidia Jaenchen-Spigiel
Czas udostępnienia: 2020-04-16 12:42:10
Licznik wejść: 869