Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

AKTYWNY SAMORZĄD, MODUŁ I, OBSZAR A

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA MODUŁ I PRZYJMUJE W SYSTEMIE CIĄGŁYM:

OD 8 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 SIERPNIA 2019

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną                  i zawodową

Moduł I Obszar A zadanie nr 1

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar A, Zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu :

 • Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania - 10.000,00 zł

Udział własny - 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Częstotliwość udzielania pomocy:

Obszar A Zadanie 1 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Brak możliwości refundacji poniesionych kosztów (realizacja wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania).

Obszar A, Zadanie nr 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania Zadaniu 2  – 4.300 zł, w tym:

–     dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

–     dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

–     dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,

Udział własny - 25% ceny brutto zakupu/usługi,

Refundacja - poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar A, Zadanie nr 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Maksymalna kwota dofinansowania Zadaniu 3  – 4.800 zł, w tym:

–     dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

–     dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

–     dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,

–     dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

Udział własny - 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Częstotliwość udzielania pomocy:

Obszar A Zadanie 3 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar A, Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania - 4.000,00 zł.

Udział własny - 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Częstotliwość udzielania pomocy:

Obszar A Zadanie nr 4 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Brak możliwości refundacji poniesionych kosztów (realizacja wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania).

Zakres pojęć – ilekroć w programie „Aktywny Samorząd” w 2019 roku mowa jest o:

dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru A) – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,

oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 1) – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochoduprzez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;

posiadaczu samochodu (w przypadku Obszaru A) (w rozumieniu programu)– należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.);

aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć: zatrudnienie, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;

zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),

d)  zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

e)   staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

kosztach kursu i egzaminów w przypadku Obszaru A Zadanie 2 – należy przez to rozumiećkoszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające;

prawie jazdy – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii.

dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (w przypadku Obszaru A Zadanie 3) – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego; 

kosztach kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie 3) – należy przez to rozumiećkoszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

dysfunkcji narządu słuchu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4  – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4) – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie,       a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochoduprzez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych;

posiadaczu samochodu (w przypadku Obszaru A) (w rozumieniu programu)– należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1)   w 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a)   są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40;

b)  w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10,

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;

2)   w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a)   stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b)  wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

- zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę;

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów: którzy wskutek:

- pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

- zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać:

 1. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl, /PLIKI/
 2. w siedzibie PCPR Al. Słowackiego 1c – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 4, Tel. 62 737-98-38.

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-03-26
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:15:14
Licznik wejść: 170

Załączone obrazy

AS.jpg

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:15:14
  Licznik pobrań: 0
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:15:14
  Licznik pobrań: 0
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:15:14
  Licznik pobrań: 0
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:15:14
  Licznik pobrań: 0
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:15:14
  Licznik pobrań: 0