Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

AKTYWNY SAMORZĄD, MODUŁ I, OBSZAR B

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, IŻ WNIOSKI NA MODUŁ I PRZYJMUJE W SYSTEMIE CIĄGŁYM:

OD 8 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową

Moduł I Obszar B zadanie nr 1

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Obszar B, zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 •  dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania:

–     dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

–     dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

–     dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Udział własny - 10% ceny brutto zakupu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Obszaru B zadanie 1- ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono wsparcia,

Brak możliwości refundacji poniesionych kosztów (realizacja wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania).

Obszar B, zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu- pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Maksymalna kwota dofinansowania:

–  dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

–  dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

–  dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

Udział własny – brak

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Obszaru B zadanie 2 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono wsparcia.

Refundacja - poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar B, zadanie nr 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania: 6.000,00 złotych

Udział własny - 30% ceny brutto zakupu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I, Obszar B, Zadanie 3 - pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

Brak możliwości refundacji poniesionych kosztów (realizacja wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania).

obszar B, zadanie nr 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudność w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 2.500,00 złotych

Udział własny - 10% ceny brutto zakupu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I, Obszar B, Zadanie 4 - pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

Brak możliwości refundacji poniesionych kosztów (realizacja wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania).

Obszar B, zadanie nr 5 – pomoc w  utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Adresat programu:

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania: 1.500,00 złotych

Udział własny - 10% ceny brutto zakupu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I, Obszar B, Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot / usługę wcześniej dofinansowaną,

Refundacja - poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Zakres pojęć – ilekroć w programie „Aktywny Samorząd” w 2019 roku mowa jest o:

dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,

b)osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;

dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu przypadku Obszaru B Zadanie 1 – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta;

urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku;

aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:

zatrudnienie, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu (okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności)

zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),

d)  zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

e)   staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 2) – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,

b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;

dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B Zadanie 2) – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 3) – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę;

sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu w przypadku Obszaru B Zadanie 3 – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta;

dysfunkcji narządu słuchu (w przypadku Obszaru B Zadanie 4) – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku Obszaru B Zadanie 4) – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się;

kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (Obszar B) – należy przez to rozumieć koszty związane
z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego
w ramach realizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia minimalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji,

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1)   w 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a)   są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40;

b)  w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10,

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;

2)   w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a)   stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b)  wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

- Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów: którzy wskutek:

- pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

- zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać:

 1. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl, /PLIKI/
 2. w siedzibie PCPR Al. Słowackiego 1c – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 4, Tel. 62 737-98-38

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-03-26
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
Licznik wejść: 344

Załączone obrazy

AS.jpg

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
  Licznik pobrań: 3
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
  Licznik pobrań: 1
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
  Licznik pobrań: 2
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
  Licznik pobrań: 0
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
  Licznik pobrań: 1
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
  Licznik pobrań: 1
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-26
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 10:50:16
  Licznik pobrań: 3