Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

AKTYWNY SAMORZĄD, MODUŁ I, OBSZAR C

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż wnioski na Moduł I przyjmuje w systemie ciągłym:

od 8 kwietnia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku

MODUŁ I – likwidacja barier w poruszaniu się i zawodową

Moduł I Obszar C zadanie nr 2

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie nr 2 – pomoc w  utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do lub w przypadku osób do 16 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności,
 • użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,

Maksymalna kwota dofinansowania: 3.500,00 złotych

Udział własny – brak,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, Zadanie nr 2 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot / usługę wcześniej dofinansowaną,

Refundacja - poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Moduł I Obszar c zadanie nr 3

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie nr 3  – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresat programu:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią Eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania:

Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

–     w zakresie ręki – 9.000 zł,

–     przedramienia – 20.000 zł,

–     ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

–     na poziomie podudzia – 14.000 zł,

–     na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

–     uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

- w Zadaniu 3  dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

Udział własny - 10% ceny brutto zakupu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I, Obszar C Zadanie nr 3 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

Brak możliwości refundacji poniesionych kosztów (realizacja wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania).

Moduł I Obszar c zadanie nr 4

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie nr 4  – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresat programu:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią Eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania:

     W zadaniu 4 -  dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

–     w zakresie ręki – 2.700 zł,

–     przedramienia – 6.000 zł,

–     ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,

–     na poziomie podudzia – 4.200 zł,

–     na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,

–     uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł,

- w Zadaniu 4  dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

Udział własny - 10% ceny brutto zakupu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, Zadanie nr 4 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot /usługę wcześniej dofinansowaną.

Refundacja - poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Moduł I Obszar C zadanie nr 5

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie nr 5  – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Adresat programu :

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia- orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego a oprzyrządowaniem elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania:

w zadaniu 5 – 5.000 zł

Udział własny - 35% ceny brutto zakupu,

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, Zadanie nr 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

Brak możliwości refundacji poniesionych kosztów (realizacja wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania).

Zakres pojęć – ilekroć w programie „Aktywny Samorząd” w 2019 roku mowa jest o:

ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku Obszaru C Zadanie 3 i 4) – należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:

a)       stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,

b)      rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

oraz o ile dotyczy:

c)       celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;

protezie kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C Zadanie nr 3 i 4) – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;

- poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:

a)       poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,

b)      poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,

c)        poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,

d)      poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

         - poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:

a)   poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,

b)  poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,

c)   poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową,

d)  poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

 - aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:

zatrudnienie, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu (okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności)

zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),

d)  zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

e)   staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

- zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

dysfunkcji narządu ruchu powodującej problemy w samodzielnym przemieszczaniu się (w przypadku Obszaru C Zadanie 5) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

a)       osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,

b)      zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,

c)       korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

d)      korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

e)       nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

zgodzie lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym (w przypadku Obszaru C zadanie 5) – należy przez to rozumieć pozytywną opinię lekarza w zakresie wskazanym w pkt 4 lit. a-e.

oprzyrządowaniu elektrycznym do wózka ręcznego (w przypadku Obszaru C Zadanie 5) – należy przez to rozumieć przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania
w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

wózku ręcznym z oprzyrządowaniem elektrycznym – należy przez to rozumieć wózek inwalidzki, w tym aktywny, wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1)   w 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a)   są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40;

b)  w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10,

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;

2)   w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a)   stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b)  wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów: którzy wskutek:

-pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

- zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać:

 1. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl, (PLIKI)
 2. w siedzibie PCPR Al. Słowackiego 1c – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 4, Tel. 62 737-98-38

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-03-25
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:17:46
Licznik wejść: 190

Załączone obrazy

AS.jpg

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-25
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:17:46
  Licznik pobrań: 1
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-25
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:17:46
  Licznik pobrań: 1
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-25
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:17:46
  Licznik pobrań: 1
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Aleksandra Zuchowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-25
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:17:46
  Licznik pobrań: 1