Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

AKTYWNY SAMORZĄD 2019, MODUŁ I, OBSZAR D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje, iż wnioski na Moduł I przyjmuje w systemie ciągłym:

od dnia 8 kwietnia 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania:

Obszar D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny - 15% ceny brutto zakupu,

Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku, 

Zakres pojęć – ilekroć w programie „Aktywny Samorząd” w 2019 roku mowa jest o:

osobie zależnej (w przypadku Obszaru D) – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);

     aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:

zatrudnienie, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu (okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności),

zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),

d)  zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

e)   staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:

1)   w 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a)   są zatrudnione - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40;

b)  w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10,

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;

2)   w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:

a)   stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:

b)  wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Druki wniosków wraz z załącznikami można uzyskać:

 1. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl,
 2. w siedzibie PCPR Al. Słowackiego 1c – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 4, Tel. 62 737-98-38

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2019-03-25
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:19:27
Licznik wejść: 184

Załączone obrazy

AS.jpg

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-25
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:19:27
  Licznik pobrań: 0
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-25
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 09:19:27
  Licznik pobrań: 0