Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c
tel. 62 735 51 52

Aktywny Samorząd Moduł II

KOMUNIKAT

Przypominamy, iż od dnia 2 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020), będą przyjmowana wnioski w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

     Moduł II

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

I.  Dla kogo dofinansowanie:

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób, które pobierają naukę na poziomie wyższym i posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

II. Wysokość dofinansowania:

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatek ten może być zwiększony, nie więcej niż o:

a)      700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

b)      500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c)      300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

d)     300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

e)      200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

f)       300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

g)      300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

 • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi: 
 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł ;
 2. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

III. Warunki zwiększenia dofinansowania:

1. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

IV. Warunki zmniejszenia dofinansowania:

Dodatek nie przysługuje, w przypadku gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

V. Zasady przekazania przyznanego dofinansowania:

- przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania,

- przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/ programem studiów/nauki.

VI. Dopuszczalność udzielania pomocy:

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7;

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4; przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o które mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;

6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

7) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

 • W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

VII. Wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w zakresie kosztów czesnego):

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni:

 •  15 % wartości czesnego – jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 % wartości czesnego – więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek), warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Druk wniosku wraz z załącznikami można uzyskać:

 1. na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl /PLIKI/,
 2. w siedzibie PCPR Al. Słowackiego 1c – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pokój 4, Tel. 62 737-98-38

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http: www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i  zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Aktywny Samorząd

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
Czas wytworzenia: 2019-03-11
Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
Licznik wejść: 425

Załączone obrazy

csm_logo_c3a9dbe8a0.jpg

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-11
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
  Licznik pobrań: 0
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-11
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
  Licznik pobrań: 0
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-11
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
  Licznik pobrań: 0
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-11
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
  Licznik pobrań: 0
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-11
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
  Licznik pobrań: 0
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-11
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
  Licznik pobrań: 0
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Włodzimierz Florczak
  Czas wytworzenia: 2019-03-11
  Osoba udostępniająca: Włodzimierz Florczak
  Czas udostępnienia: 2019-08-28 15:10:32
  Licznik pobrań: 0